ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Alle commerciële relaties tussen Snauwaert-Sarrazyn VOF (hierna Primatap genoemd) en de klant worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling, alsook op iedere overeenkomst gesloten met Primatap.
 2. Door het plaatsen van zijn order (bestelling), erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud aanvaard te hebben. Tevens ziet de klant afvan zijn eigen voorwaarden.
 3. Een overeenkomst is pas dan van toepassing indien deze schriftelijk door directie van Primatap is bevestigd. 
 4. Het bedrijf kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Primatap niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Behoudens speciale onderlinge afspraak op de bestelbon, dient er bij iedere levering contant betaald te worden.
 7. Alle klachten moeten door de klant per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de vijf (5) dagen na levering.
 8. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verplichtingen die niet nageleefd kunnen worden door overmacht of redenen onafhankelijk van haar wil.
 9. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Primatap geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Primatap niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Primatap of van derden daaronder begrepen. Primatap heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Primatap zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 10. Annulering door huurder kan alleen schriftelijk met opgave van reden.
 11. Bij annulering van de bestelling meer dan een week op voorhand zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. vanaf 3 dagen op voorhand zal 50% van het bedrag aan gehuurd materiaal in rekening worden gebracht en indien er één dag op voorhand geannuleerd wordt zal het volledige bedrag aan gehuurde goederen in rekening gebracht worden.
 12. In geval van betwisting van welke aard ook is alleen het vredegerecht van Tielt of de rechtbank van Brugge bevoegd.
 13. De prijzen opgegeven op de prijslijsten, offertes, e-mails, …. , zijn steeds excl. btw tenzij anders vermeld.
 14. De prijzen zijn steeds opgegeven per stuk en zijn geldig voor de maximumperiode zoals vermeld op de prijslijst. Voor langere huurperiodes moet een afzonderlijke prijsofferte worden opgemaakt.
 15. Wanneer het bedrag van de gehuurde goederen minder dan €  100 exclusief BTW bedraagt, zal een administratieve kost van € 15 gerekend worden.
 16. Bij levering kan Primatap een voorschot van 40% van het totale bedrag vragen, dit contant te betalen bij levering.

GOEDEREN

 1. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade of diefstal gedurende de ganse huurperiode, ongeacht de leveringsplaats welke door de huurder bepaald werd.
 2. Het verhuurde materiaal wordt geleverd in perfecte staat en volledig conform de bestelbon. De klant wordt daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en ons uiterlijk binnen de twee uur na inontvangstneming te verwittigen indien er enig gebrek of tekort wordt vastgesteld. Deze verwittigingen kunnen telefonisch gebeuren op het nummer +32 (0) 477/61.73.11 of op volgend emailadres: info@primatap.be.
 3. De klant is gehouden als een goede huisvader voor de bewaring en het behoud van de geleende materialen te zorgen en zal deze in perfecte staat teruggeven na het evenement. Elke beschadiging of gebrek zal onmiddellijk vermeld moeten worden aan Primatap. De klant is gehouden de herstellingen aan het gehuurde materiaal enkel te laten uitvoeren door de technische dienst van Primatap.
 4. Bij verlies zullen de verloren goederen aangerekend worden aan nieuwwaarde.
 5. Bij ongeval of diefstal verklaart de huurder, politie en Primatap onmiddellijk te verwittigen.
 6. Alle herstellingen die een gevolg zijn van een verkeerd gebruik, verlies, diefstal of beschadiging zullen de klant aangerekend worden, evenals de schoonmaakkosten van onvoldoende gereinigde materialen. Dit aan het uurloon van het moment.
 7. De klant is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik van de materialen.
 8. Onderverhuring of huuroverdracht zijn ten strengste verboden zonder schriftelijke toelating vande verhuurder.
 9. Alle materialen moeten netjes en proper gereinigd zijn voor teruggave (geen etensresten, drankvlekken,…..) en droog worden teruggestapeld in het voorziene transportmiddel. De bijkomende prestaties worden gefactureerd aan het uurloon van het moment. Zie prijslijst.
 10. De afhaling van de materialen wordt op voorhand of tijdens de levering besproken en uiteraard vermeld op de bon of overeenkomst.
 11. Het verbruik en de voorziening van elektriciteit is ten laste van de huurder of organisator. Er dienen steeds een aantal aansluiting van 230V te zijn, dit conform de geldende veiligheidsvoorschriften.
 12. Steeds de bijhorende handleiding doornemen van de toestellen. Deze staan op de website bij download of kunnen gevraagd worden op papier.

DETAIL TAPINSTALLATIES:

 1. De installaties worden in propere toestand geleverd, gelieve deze ook proper gereinigd terug te geven zoals deze werd geleverd. Uitgezonderd leidingen en tapkoppen, welke niet door de klant gereinigd dienen te worden voor teruggave.

LEVERING EN TRANSPORT:

 1. Twee periodes van 15 minuten zijn inbegrepen in de prijs voor het laden en lossen op maximum 20 meter van de losplaats. De wachttijden en/of bijkomende prestaties worden gefactureerd aan het uurloon van het moment. Zie prijslijst.
 2. De klant zal steeds aanwezig zijn op het afgesproken uur om de materialen in ontvangst te nemen.
 3. Afhaling en/of terugbrengen door eigen transport moet veilig en zonder risico op beschadiging van het materiaal gebeuren. Indien een aanhangwagen, pick-up of gelijk welk voertuig met laadbak gebruikt wordt moet deze altijd volledig dicht zijn. Vervoer van het materiaal in open of half open transportmiddel is ten strengste verboden.
 4. De klant zal vooraf melding maken indien er speciale eisen worden gesteld voor levering. Bvb. Ondergrond onverhard of grind, langere afstanden dan 20 meter van losplaats, drempels, ophogingen, trappen, verdieping, ….. . Indien er geen stevige verharding (beton, asfalt, klinkers, stenen, …) is, moet dit besproken worden en kan dit leiden tot een extra tussenkomst.
 5. Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect van de gehuurde materialen zou kunnen ontstaan, is Primatap niet aansprakelijk. Zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van ondeugdelijk materiaal. Huurder zal Primatap ter zake voor alle aanspraken, inclusief aanspraken van derden, vrijwaren.
 6. Er wordt een transportkost van € 0,25 (met een minimum van € 30 forfaitair) per gereden km gerekend.

Snauwaert-Sarrazyn VOF
Stationstraat 68
8700 Tielt - België
BTW 0849.823.928
Primatap
+32 (0) 477/61.73.11
info@primatap.be
www.primatap.be


Copyright 2020 by Primatap